„Nyerj Spar és Játékliget ajándékutalványt!” nyereményjáték részvételi feltételei és játékszabályzata

1. A játék időtartama

A játék 2021. május 1. napján 00 óra 00 perctől 2021. július 15. napján 23.00 óra 59 percig tart.

2. A játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) szervezője Sirghel Izabella e.v. (székhely: 2030 Érd, Intéző u. 10., adószám: 56790900-1-33), a továbbiakban „Szervező”.

A játék lebonyolításával kapcsolatos technikai feladatokat Szervező látja el, aki a játék lebonyolításában résztvevő webshopot is üzemelteti: https://bellafashion.hu/ A Szervező adatfeldolgozónak minősül. Szervező a Játék lebonyolítása keretében a személyes adatokon az alábbi műveleteket végzi, valamint a következő kritériumokat vizsgálja:

 • a honlapon megadott személyes adatoknak a felvétele, rögzítése (regisztráció)

 • a Játék kritérium teljesülésének vizsgálata (feltöltött termékek száma, vásárlások száma)

 • sorsolás

 • nyertesek értesítése

3. A játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező, a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.2. A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a https://bellafashion.hu/ oldalon található regisztrációs űrlapon meg kell adnia a következő adatokat, amennyiben nem regisztrált még:

 • vezetéknév

 • keresztnév

 • e-mail cím

 • mobiltelefonszám

 • kézbesítési cím (csak ha vevőként is regisztrál)

 • számlázási cím

 • bankszámla adatok (csak amennyiben a feltöltött termékek értékesítésre kerülnek).

3.3. A Játékosnak, amennyiben nem regisztrált még, regisztrálnia kell a játékban történő részvételhez. Ha legalább 5 terméket feltölt a webshopba vagy legalább 1 terméket vásárol, akkor további nyereményre is jogosulttá válik.

3.4. A Játékban minden Játékos részt vesz, aki a nyereményjáték ideje alatt teljesíti a fenti feltételeket.

A Játékban történő részvétel és egyben a Regisztráció feltétele, hogy a Regisztráló elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési Nyilatkozatot, valamint a Játék ideje alatt ne kezdeményezze Fiókja megszüntetését.

3.5. A játékot a Szervező egy alkalommal meghosszabbíthatja.

4. A Játék leírása

4.1. A Játékban a részvételi feltételeknek megfelelő Játékosok vesznek részt.

4.2. A résztvevő Játékosok a jelen szabályzatban megjelölt nyereményt nyerhetik meg.

4.3. Egy Játékos csak egy Regisztrációval vehet részt a Játékban. A Játék ideje alatt és a webshop indulása óta valamennyi regisztrált felhasználó résztvesz a 10 000 Ft értékű ajándékutalvány sorsoláson, aki megfelel a 3-as pontban említett feltételeknek, és ezt a nyereményjáték ideje alatt teljesíti. Az 5000 Ft értékű Spar ajándékutalvány sorsoláson csak azon Játékosok vesznek részt, akik a nyereményjáték ideje alatt regisztrálnak.

5. Nyeremény

A Játékban 3 db 5000 Ft értékű Spar ajándékutalvány kerül kisorsolásra mindazon Játékosok között, akik a Játék ideje alatt regisztrálnak a webshopba. A Játékban 3 db 10 000 Ft értékű ajándékutalvány kerül kisorsolásra azon Játékosok között, akik a Játék ideje alatt legalább egy terméket vásárolnak, vagy legalább 5 terméket feltöltenek a webshopba. A 10 000 Ft értékű ajándékutalvány esetében a nyertesek eldönthetik, hogy nyereményük Spar vagy Játékliget ajándékutalvány legyen.

6. Sorsolás

6.1. A Játékosok közül 2021. július 19-én 14.00 órakor, három tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: „Sorsolási Bizottság”), a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki a három-három nyertest és nyereményenként egy tartaléknyertest.

6.2. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékos(ok) nevét, illetőleg a tartaléknyertes(ek) nevét.

6.3. A nyertes a sorsolást követő 3 munkanapon belül kap értesítést a Regisztráció során megadott e-mailcímen, és telefonszámon. A nyertesnek a nyereményért válasz e-mailben kell jelentkeznie a kisorsolást követően részére küldött értesítéstől számított 3 munkanapon belül. A nyeremény elküldése vagy átadása a nyertes jelentkezésétől számított további 3 munkanapon belül történik. Amennyiben a nyertes határidőben nem jelentkezik a nyereményért vagy sikertelen a kézbesítés, úgy a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertesre az előbbi értesítési szabályok az irányadóak. Amennyiben a nyertes a Nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

6.4. A Szervező jogosult a nyertes nevét (teljes név + város megjelölésével) a Játék internetes oldalán és a Bellafashion Facebook oldalán (https://www.facebook.com/bellafashion.hu) közzétenni a sorsolást követően.

7. Információ a játékról

7.1. A Játékról részletes információk a https://bellafashion.hu oldalon érhetők el.

7.2. A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is az info@bellafashion.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Nyeremény(ek) másra átruházható(ak), de készpénzre át nem váltható(ak).

8.2. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének Szervezőn kívül álló okból való elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Játék internetes oldalát, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Ezt az esetet kívánja Szervező azzal elkerülni, hogy először telefonon fogja értesíteni a nyerteseket, majd ezt követően küld tájékoztató e-mailt a nyereményről.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a Játék internetes oldalának domainjéről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az oldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

8.6. Ha a Játékos regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.7. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.8. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

8.9. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

8.10. A Játékra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató a Szervező internetes oldalán található: https://bellafashion.hu/adatkezelesi-szabalyzat

8.11. A Játékosok adataik megadásával és a Játékban való részvétellel önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Regisztráció során megadott adataikat közvetlen üzletszerzési célból a Szervező jelen nyilatkozat visszavonásáig kezelje és részükre közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, reklámot közöljön.

Budapest, 2021.05.01